Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Właścicielem Sklepu jest Aqua-Day Hojka Sebastian ul. Wolności 530A/8 41-806 Zabrze, firma jest zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 648-235-83-34 oraz numer statystyczny: REGON 241850973.

3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres sklep@wobler24.pl lub pod numerem telefonu 577-233-299.

4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:

a) sprzedaży Produktów,

b) umożliwiania zamieszczania opinii o produkcie przez Klientów (po akceptacji przez administratora sklepu),

c) prowadzenia Konta Klienta.

II. Definicje

1. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta lub zmieniony później w panelu użytkownika.

2. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).

3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

5. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalany podczas zakładanie Konta, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu.

6. Klient - Osoba która zawiera Umowę w ramach Sklepu.

7. Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.

8. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.

9. Login - adres e-mail lub wymyślona nazwa Użytkownika podana podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisana, umożliwiająca danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu.

10. Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

11. Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych.

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

13. Regulamin - niniejszy regulamin.

14. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.

15. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu albo stosownie do jego cech, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.

16. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu.

17. Zamówienie- oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

III. Zakładanie konta

1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, nie jest również konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy. Założenie konta jest opcjonalne.

2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.

3.Użytkownik może również podać numer telefonu komórkowego.

4. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

5. W ramach procedury zakładania Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas zakładania (rejestracji) Konta.

6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionego w Formularzu zakładania (rejestracji) przez Użytkownika.

7. Przed zakończeniem procesu zakładania Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu, formie Newslettera.

8. Warunkiem ukończenia zakładania Konta jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.

9. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na konto Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Użytkownik.

10. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.

11. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów w formie elektronicznej (mailowej) chyba, że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.

12. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. W tym celu należy złożyć oświadczenie na adres: sklep@wobler24.pl. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z Ordynacją podatkową.

IV. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu i bezpieczeństwo

1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:

a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,

b) aktywnego konta poczty elektronicznej,

c) włączonej obsługi Plików cookies,

2. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

V. Zamówienia; Zawarcie Umowy

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) założyć Konto wprowadzając wymagane przez Sprzedawcę dane w odpowiednim polu przed złożeniem pierwszego Zamówienia, chyba że zostało już wcześniej założone, lub zakupić bez logowania i zakładania konta,

b) zalogować się do Konta, w przypadku utworzonego konta.

c) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do kasy”,

d) wskazać dane do faktury oraz adres dostawy,

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

f) zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”

4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie informuje o wysłaniu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informacja o jego wysłaniu następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego wysłaniu, potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informację o łącznej cenie Produktu (Produktów) objętych Zamówieniem jak i o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy.

5. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Produkty są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub braku dostępności w odpowiedniej liczbie, Zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiedniej części. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.

6. Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca. Zmiana cen nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.

VI. Płatność; Faktury/paragony przesyłane drogą elektroniczną

 

1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się.

 

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za Produkt z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

3. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.

 

4. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

VII. Dostawa

 

1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu następuje na adres wskazany w Zamówieniu.

 

2. Informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Zamówienia zamieszczone są przy opisie Produktu na stronie Sklepu.

 

3. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na Adres e-mail lub przy pomocy wiadomości SMS na numer telefonu Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 

4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia wad, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni.

 

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

 

3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem zwykłym lub (poleconym) na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wobler24.pl.

 

5. Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.

 

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności; Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem;

b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu,

c) Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

d) Produkt nie może zostać zwrócony poprzez wysyłkę za pobraniem.

 

7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d) w której przedmiotem umowy są produkty wykonane na indywidualny wymiar kupującego (spersonalizowane pod wymiar) np. siatki na metry, linki na metry itp.

IX. Postępowanie reklamacyjne; Rękojmia; Gwarancja

 

1. Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. W przypadku, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta.

 

2. Poniższe postanowienia Regulaminu określają zasady składania Sprzedawcy – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi – reklamacji obejmujących Produkty zakupione w Sklepie.

 

3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkty z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

4. Reklamację Produktu można zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę bądź poprzez wysłanie e-maila na następujący adres e-mailowy:sklep@wobler24.pl. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację najlepiej wraz z numerem telefonu kontaktowego, aby przyśpieszyć reklamację można dołączyć zdjęcia uszkodzonego produktu.

 

5. W przypadku, gdy Klient składa reklamację dotycząca Produktu w oparciu o rękojmię, Klient jest uprawniony do:

a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Produktu z wadą (tj. o zwrot ceny zapłaconej za Produkt z wadą), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu z wadą wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości produktu, który wady nie posiada. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

b) żądania wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad albo żądania usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

6. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Produktu ,Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jej złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za uznanie żądań reklamacji za uzasadnione.

 

7. Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

 

8. Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać Sprzedawcy zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej Sklepu.

 

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

 

10. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu z wadą na nowy Produkt przedawnia się z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 9 powyżej.

 

10. W terminach określonych w pkt. 11 powyżej, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy Produktu z wadą lub usunięcia wady. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

4. Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR.

XI. Ochrona danych osobowych

 

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności.

XII. Postanowienia końcowe

 

1. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów.

 

2. Z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,

b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,

c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

 

3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

4. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

 

5. Klientom, którzy dokonali zakupu Produktu w Sklepie, Sprzedawca umożliwia publikację na stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących nabytych przez nich Produktów. Rezygnacja z usługi zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej Sklepu. Pkt. XII ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

7. Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

8. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.

 

9. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

 

10. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl